POLITIKA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon), Zakona o radu (Nar. novine br. 93 / 14 i 127 / 17), Zakona o zaštiti na radu (Nar. novine, br. 71/14, 118/14 i 154/14), odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, Jozin Gradnja j.d.o.o za graditeljstvo i usluge, A. Hebranga 48, 31400 Đakovo, Trgovački Sud u Osijeku, Temeljni kapital 100kn, OIB: 66424252032 (u daljnjem tekstu: Jozin Gradnja), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti osobnih podataka korisnika usluga i kupaca. Politika o zaštiti privatnosti osobnih podataka jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci Kupaca – Korisnika se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga i/ili kupce s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi Jozin Gradnja, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti Jozin Gradnja-u sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka.

Za obradu osobnih podataka odgovoran je:

Jozin gradnja d.o.o. za graditeljstvo i usluge
Žitna 1/4a 23234 Vir
Trgovački sud u Zadru
Temeljni kapital 20.000,00 kn
OIB: 66424252032

Kontakt podaci za zaštitu osobnih podataka:

e-mail:

Načini prikupljanja osobnih podataka su:

Izravno od strane samih korisnika i/ili kupaca na način da korisnici i/ili kupci sami dostave podatke Jozin Gradnja-u kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga, prodaje ili neke druge poveznice korisnika / kupca i jozingradnja.hr. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik i/ili kupac je dužan dostaviti Jozin Gradnja-u sljedeće podatke koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge i/ili prodaje određenih proizvoda. Kupac – korisnik podatke može dostaviti usmeno ili pisano u trgovini, putem e-maila poslanog na neku od mail adresa Jozin Gradnja-a, preko internet stranice Jozin Gradnja jozingradnja.hr.
Iz drugih javno dostupnih izvora podataka o tvrtkama i fizičkim osobama u tvrtkama na internet portalima, telefonskim imenicima koji sadrže takve podatke i drugim javno dostupnim servisima samo za svrhe za koje su i inicijalno bili prikupljeni.
Automatski posjetom Jozin Gradnja internet ( jozingradnja.hr ) stranici i aplikacijama, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika i/ili kupaca).
Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj jozingradnja.hr-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku i/ili kupcu, spremanje preferencija korisnika i/ili kupaca, s ciljem da bi jozingradnja.hr-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti jozingradnja.hr-stranice obrta.
Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i/ili kupac i dalje može pregledavati jozingradnja.hr-stranice Jozin Gradnja-a. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti jozingradnja.hr-stranice neće biti dostupne takvom korisniku i/ili kupcu, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama jozingradnja.hr-stranice biti duže od uobičajenog.
Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji sa drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika i/ili kupca.
Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje Jozin Gradnja prikuplja ovise o vrsti usluge koju Jozin Gradnja pruža svojim korisnicima i/ili kupcima, kao i o pravnoj osnovi na temelju koje isto prikuplja podatke. Društvo neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

Jozin Gradnja također prikuplja podatke o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima svojih usluga i/ili proizvoda. Ovi podaci uključuju osnovne podatke (ime i prezime, adresa elektroničke pošte) ali i interese potencijalnih Korisnika i/ili Kupaca koji se obraćaju Jozin Gradnja-u sa željom da ih se informira i /ili im se ponudi određene proizvode i usluge.

Pravna osnova za prikupljanje u opisanom slučaju je privola Korisnika i/ili Kupca.
Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole, ispitanik se o tome obavješćuje. Povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje.

Podaci koje Kupac – Korisnik najčešće dostavlja su:

ime i prezime

adresa

osobni identifikacijski broj (OIB)

kontakt broj telefona i/ili mobitela

kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa)

podaci iz osobne iskaznice

podaci o bankovnom računu i broju kartice za potrebe reguliranja obveze plaćanja

Osobne podatke korisnika/kupaca Društvo obrađuje u Republici Hrvatskoj.

Podaci se obrađuju na način da se sve ili dio informacija o kupcima/korisnicima/ispitanicima  pohranjuju u baze voditelja obrade.

Izvršenja ugovornih obveza
Jozin Gradnja prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika/kupca u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, realizacije kupovine ili servisne intervencije na opremi, dostave naručenih proizvoda, savjetovanja i pomoći pri uporabi proizvoda, pružanja odgovarajućih dodatnih i/ili produženih jamstava za proizvode, rješavanja prigovora korisnika i/ili kupaca te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s mjerodavnim propisima.
Obrada osobnih podataka korisnika i/ili kupaca za naprijed navedene svrhe predstavlja nužnost i pravnu osnovu za sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da korisnik i/ili kupac uskrati davanje bitnih podataka, Jozin Gradnja neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor i /ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.
Ostvarivanja dodatnih pogodnosti
Jozin Gradnja je svojim kupcima/korisnicima omogućio da kupovinom ostvare bodove koji se evidentiraju na Jozin Gradnja bonus kartici. Sakupljanjem određenog broja bodova kupac/korisnik ostvaruje pravo na nagrade.
Organizacija nagradnih igara
Obrt povremeno organizira nagradne igre pa se podaci koriste za obavijest o osvojenoj nagradi

Voditelj obrade provodi tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti.

Voditelj obrade poduzima i mjere kako bi se osiguralo da svaki pojedinac koji djeluje pod odgovornošću voditelja obrade, a koji ima pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke ako to nije prema uputama Voditelja obrade.

Uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za rizike za prava i slobode pojedinaca, Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u skladu sa sigurnosnim politikama kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu s Općom uredbom.

Kontakt podaci korisnika/kupca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama Jozin Gradnja ako je kupac/korisnik dao privolu.

Društvo koristi nadzorne kamere za zaštitu osoba i imovine

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika i/ili kupca, Jozin Gradnja je u pojedinim slučajevima obvezno čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje Jozin Gradnja na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.
U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka čini privola korisnika/kupca, osobni podaci se čuvaju 10 godina.

Podaci koji se obrađuju temeljem privole korisnika i/ili kupaca mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva korisnik/kupac odnosno kada se korisnik/kupac usprotivi takvoj obradi pisano putem interneta preko objavljene e-mail adrese:

Pravo na pristup osobnim podacima
Jozin Gradnja se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika/kupca, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.
Pravo na ispravak netočnih podataka
Kupac/korisnik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Jozin Gradnja-a – Voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave ili zahtjeva. Zahtjev za ispravak netočnih podataka /kupac/korisnik može podnijeti putem Jozin Gradnja internet stranice : jozingradnja.hr na mail : , pisanim putem u sjedište Jozin Gradnja-a ili poštom.
Pravo na brisanje osobnih podataka
Kupac/korisnik – Ispitanik ima pravo od Jozin Gradnja-a – Voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te Voditelj obrade ima obvezu brisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
Osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni
Kada kupac/korisnik/ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu
Ispitanik uloži prigovor na obradu te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu
Osobni podaci nezakonito su obrađeni
Osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe Voditelj obrade
Pravo na ograničenje obrade podataka
Ograničenje obrade osobnih podataka Jozin Gradnja će osigurati u slučajevima kada korisnik/kupac osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita a korisnik/kupac se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali korisnik/kupac traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik/kupac uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu Jozin Gradnja-a.
Pravo na ulaganje prigovora i automatizirano pojedinačno donošenje odluka
Kupac/korisnik/ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. U tom slučaju Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke, osim ako Voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrade pravnih zahtjeva.

Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka. Ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.

Osim u slučajevima kad je to dopušteno Općom uredbom, kupac/korisnik/ispitanik ima pravo da se na njega ne donosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno utječu na njega.

Svaki ispitanik , također ima pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Korisnik/kupac može svoja prava ostvariti ukoliko smatra da je došlo do nepravilnosti u obradi njegovih osobnih podataka, putem kontakt podataka ili na mail . Također, korisnik/kupac ima pravo na podnošenje prigovora nacionalnom nadzornom tijelu.
Pod kojim uvjetima i s kojim razlogom se osobni podatci prosljeđuju trećim osobama
Osobne podatke kupaca/korisnika obrt prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) u sljedećim slučajevima:
Radi ispunjenja zakonskih obveza Jozin Gradnja-a
Kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa kupaca/korisnika
Radi ispunjenja ugovorne obveze, izvršenja posla za račun kupca/korisnika za koji je nužno angažirati treću osobu – izvršitelja obrade

Osobni podaci radnika smiju se prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom.

Voditelj obrade će radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo one osobne podatke koji su nužni za navedenu svrhu, a te će podatke dostavljati samo na zahtjev sudova i drugih državnih ili javnih tijela.

Obrada osobnih podataka putem videonadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem videonadzora.

Snimke dobivene putem videonadzora mogu se čuvati najviše 6 mjeseci osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

DIREKTOR

Josip Jozin

Vaš partner za gradnju